Lumens   Viscosity   NY Dolls
Slanty Yellow
Slanty Yellow

Plexiglas print 102 x 76 cm Edition of 10

Parrot Guy
Parrot Guy

Plexiglas print 76 x 102 cm Edition of 10

Green Monkey
Green Monkey

Plexiglas print 102 x 76 cm Edition of 10

Tea Party
Tea Party

Plexiglas print 97 x 114 cm Edition of 10

Gucci
Gucci

Plexiglas print 76 x 102 cm Edition of 10

Night Lights
Night Lights

Plexiglas print 76 x 53 cm Edition of 10

Window Woman
Window Woman

Plexiglas print 114 x 99 cm Edition of 10

Reclining B&W
Reclining B&W

Plexiglas print 61 x 76 cm Edition of 10

Clock Eyes
Clock Eyes

Plexiglas print 102 x 76 cm Edition of 10